Hanger móc vải

Trực tiếp sản xuất, giá cả cạnh tranh